Disclaimer

Artikel 1

a. Voorwaarden voor deelname

Het lesmateriaal van de opleidingen bij Open Mind is helaas niet voor iedereen geschikt. Bepaalde beperkingen kunnen resulteren in het niet begrijpen of kunnen deelnemen aan werkvormen en oefensessies.

 1. De cursist verklaart dat hij/zij op het ogenblik van de start van de opleiding de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
 2. De cursist verklaart in gezonde fysieke en emotionele toestand te verkeren.
 3. De cursist verklaart minstens een jaar vrij te zijn van anti-psychotica, anti-depressiva en slaapmedicatie.
 4. De cursist verkeert in gezonde fysieke toestand en heeft geen extra mechanische middelen nodig om te functioneren.
 5. Tenzij anders vermeld, is voor onze opleidingen minimaal een bachelor niveau of een persoonlijke intake nodig.
 6. De cursist verklaart het leiderschap van de lesgever te erkennen en te respecteren en daarover te communiceren indien nodig.
 7. De cursist verklaart het Intellectueel Eigendomsrecht te respecteren en het materiaal niet zonder schriftelijke toestemming van Open Mind te gebruiken voor eigen opleidingen of door te geven aan derden. Bij schending wordt de toegang tot het leerplatform gestopt en juridische stappen overwogen.
 8. De cursist maakt geen beelden of registraties van sessies tijdens de opleiding en respecteert de privacy van de medecursisten.
 9. Tenzij anders vermeld worden de opleidingen in het Nederlands gegeven en het vloeiend beheersen van de Nederlandse taal is dan ook een voorwaarde.

b. Weigering van deelname

 1. De cursist voldoet niet aan de voorwaarden voor deelname.
 2. De cursist heeft in het verleden lesmateriaal gekopieerd zonder schriftelijke (mail) toestemming voor eigen trainingen, blog of verwerking in een website of werkt hij/zij samen met iemand die materiaal gekopieerd heeft.
 3. De cursist gebruikt de naam van Open Mind of het materiaal van Open Mind zonder schriftelijke toestemming.
 4. De cursist vermeld niet behaalde diploma’s van Open Mind op publieke documenten.
 5. De cursist heeft eerder de naam van Open Mind publiek schade berokkend.
 6. De cursist is in het verleden zonder verwittigen niet komen opdagen voor een opleiding waarvoor aangemeld.
 7. De cursist heeft achterstallige betalingen van vorige opleidingen, workshops of individuele begeleidingen. Bij achterstallige betalingen van meer dan een jaar, is inschrijven in de toekomst niet meer mogelijk, ook al wordt de betaling alsnog geregeld.
 8. De cursist heeft minder dan 24 uur voor de start van een opleiding geannuleerd.
 9. In geval van eerdere annulaties, krijgen andere deelnemers voorrang en kan je pas inschrijven een week voor de start van de opleiding.
 10. Bij drie annulaties zonder medische reden kan je helaas niet meer inschrijven.
 11. Als voor de aanmelding bijkomende procedures, voorwaarden, bijzondere facturatie of communicatie vereist is, kan deelname op basis van dit extra werk geweigerd worden of bijkomend gefactureerd.

c. Afspraken

 1. Heeft de cursist voedselallergieën of speciale wensen, dan kan aan de kok info gevraagd worden over de aanwezigheid van allergenen of bepaalde producten. Er kan niet verwacht worden dat een speciale maaltijd voozien wordt. Daarvoor dient de cursist zelf te zorgen, zonder aanspraak te kunnen maken op een reductie daarvoor.
 2. De cursist respecteert de buurt, de accomodatie en de medecursist.
 3. De gevolgde opleiding is geen moment voor persoonlijke marketing naar medecursisten.
 4. De cursist bewaakt zijn eigen prikkelniveau en veroorzaakt geen onnodige prikkels bij medecursisten.
 5. De cursist respecteert de lesuren en is tijdig aanwezig.
 6. Smartphone gebruik is voorzien tijdens de pauzes, niet tijdens de opleiding.
 7. Nota nemen op een tablet wordt niet aangemoedigd, maar is mogelijk voor zover het niet storend is voor de medecursisten.
 8. Foto’s van het lesmateriaal komen op het leerplatform en worden niet zelf genomen.
 9. Tijdens de opleiding kan je enkel water meenemen, andere dranken of eten is niet toegestaan in de lesruimtes, daarvoor zijn voldoende pauzes voorzien.
 10. De cursist wordt verwacht deel te nemen aan de oefeningen. Weigering is steeds mogelijk, teveel weigering belemmert wel het leerproces en dan is het aangewezen de opleiding te stoppen.

Artikel 2

Open Mind maakt gebruik van beeldregistratie voor diefstalbeveiliging. Deze beelden kunnen verstrekt worden aan politie en justitie.

De door de organisator georganiseerde opleiding is geen medisch advies en vervangt dit evenmin. De gegeven opleidingen hebben een aanvullende en ondersteunende functie en vervangen geenszins een medische, psychologische en/of psychiatrische behandeling.

De organisator is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of schade (materieel – moreel). De cursist verklaart de organisator en de lesgevers te ontheffen van elke aansprakelijkheid / vordering tot schadevergoeding (behoudens opzet of bedrog of schade die valt onder de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid) naar aanleiding van de door hem / haar bijgewoonde opleidingen/lessen.

Artikel 3
Door de aanvaarding van onderhavig document verbindt de cursist zich tot betaling van het inschrijvingsgeld.

3.1 Annulering door de cursist:

In geval van annulering meer dan 14 dagen voor de start van de opleiding zijn er geen kosten, reeds betaalde bedragen worden integraal teruggestort. Een nieuwe inschrijving wordt enkel toegelaten maximaal 14 dagen voor de start van de opleiding en mits volledige betaling van de lesgelden.

In geval van annulering 14 dagen voor de start van de opleiding door de cursist zal een vergoeding van 20% van het totale inschrijvingsgeld verschuldigd zijn. Bij annulering na de start van de reeks of opleiding door de cursist of bij niet opdagen zonder verwittiging is terugstorting enkel mogelijk mits medisch attest van definitieve ongeschiktheid en dit enkel voor de “gemiste” dagen.

Geniet de cursist van een combinatievoordeel, dan vervalt dit voordeel als een deel van de combinatie geannuleerd wordt en wordt een mogelijke  terugstorting berekend op basis van de prijs van de losse onderdelen.

In geval van afwezigheid door overmacht kan de gemiste lesdag ingehaald worden in een volgende editie op voorwaarde dat er een volgende editie is en er 80% aanwezigheid vastgesteld is tijden de editie waarvoor ingeschreven. Dit tenzij anders vermeld bij de voorwaarden voor inschrijving. In geval van flexibele lesdagen dient de klant zijn aanwezigheid te melden en wordt een de deelname vooraf bevestigd door Open Mind. Deze mogelijkheid is er niet voor de trauma essentials en Pro ivm de veiligheid van de groep. Daar is een mogelijkheid om te reviewen aan halve prijs.

3.2 Annulering van de opleiding door de organisatie:

De organisator behoudt zich het recht toe om de opleiding te annuleren in het geval onvoldoende deelnemers werden bereikt of om deelname te weigeren of stop te zetten in welk geval het inschrijvingsgeld integraal aan de cursist zal worden terugbetaald.

Geniet de cursist een combinatievoordeel en wordt een deel van het pakket geannuleerd door de organisator, dan blijft het totale voordeel bestaan voor onderdelen die doorgaan en wordt de terugstorting berekend op basis van de normale prijs van het geannuleerde deel.

Een abonnementsformule blijft geldig zolang de opleidingen/workshops gegeven worden. Open Mind verbindt er zich toe minstens een jaar op voorhand te verwittigen als een opleiding of workshop in abonnementsformule niet meer zal doorgaan, zodat voldoende tijd is het abonnement op te gebruiken.

Is er minder dan een jaar opnametijd, dan kunnen de overgebleven dagen terugbetaald worden aan abonnementsprijs, a rato van de niet opgenomen dagen.

Artikel 4
In het geval de cursist in gebreke blijft om het verschuldigde inschrijvingsgeld te betalen uiterlijk op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling een nalatigheidsinterest van 9% op de hoofdsom (vanaf de vervaldag) en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 50,00 Euro verschuldigd zijn.

Artikel 5
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht waarbij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent en in het bijzonder het Vredegerecht te Eeklo bevoegd zijn om kennis te nemen van eventuele geschillen.

Artikel 6
In het geval de cursist de groep verstoort of het leerproces van anderen teveel afremt, kan Open Mind ten allen tijde het initiatief nemen deze cursist uit de opleiding te verwijderen in het belang van de kwaliteit van het leerproces en de veiligheid van de groep. De niet opgenomen lesgelden worden dan integraal teruggestort, de toegang tot de leergroep stopt. De stopzetting wordt naar de cursist, in respect, gemotiveerd waar mogeljk is en betere alternatieven worden aanbevolen.

Artikel 7
Het inschrijvingsgeld omvat de training ter plaatse. De cursisten dienen zelf op hun manier nota te nemen van het lesmateriaal. Handouts en het leerplatform is een gratis service en aanvulling en kan geen voorwerp zijn van klacht of terugbetaling om welke reden dan ook. Open Mind is niet verplicht dit platform on-line te houden of te onderhouden. De content van dit platform wordt door meerdere mensen genoteerd en kan fouten bevatten. Gebruik is op eigen verantwoordelijkheid. De content kan in pdf vorm gedownload worden enkel voor persoonlijk archivering, niet voor publicatie.

Artikel 8
Open Mind volgt de regels inzake privacy zoals omschreven op de privacypagina van deze website.

Factuurvoorwaarden

1. Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen verkoper/dienstverlener en de klant.  Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Een schriftelijke afwijking van één of meer punten, heeft geen invloed op de overige punten, die onverkort van toepassing blijven.  Ingeval de koper een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, wordt hij door de ondertekening van de bestelbon of leveringsbon of ontvangst zonder protest van de factuur geacht de algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en deze te aanvaarden.

2. In geval van de verkoop van roerende goederen blijven de geleverde goederen eigendom van de verkoper zolang de volledige prijs niet is betaald.  Het risico met betrekking tot deze goederen gaat evenwel onmiddellijk vanaf de verzending uit onze lokalen over op de koper.

3. De facturen zijn, behoudens andersluidende overeenkomst, contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper/dienstverlener. 

4. Facturen niet betaald op de vervaldag, brengen van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een verwijlintrest op gelijk aan 9 % per jaar.  Bovendien is bij niet-betaling op de vervaldag, van rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 %, met een minimum van 65,00 Euro, dewelke berekend wordt op basis van het factuurbedrag.  Wanneer de verkoper/dienstverlener zijn verplichtingen niet zou nakomen, is de consument, dit is elke natuurlijke of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.

Niet-betaling op de vervaldag van facturen maakt alle facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar zonder verdere ingebrekestelling en bevrijdt de verkoper/dienstverlener van elke verdere uitvoering van zijn verbintenissen.

5. In geval van koop van roerende goederen heeft de koper heeft het recht zijn bestelling te verbreken of de overeenkomst te annuleren.  In dat geval heeft de verkoper het recht een forfaitaire schadevergoeding te vorderen gelijk aan 30 % van het overeengekomen bedrag (onverminderd het recht om een hogere schade te bewijzen), benevens de verplichting van de koper de eventueel reeds geleverde goederen integraal te betalen, en het recht van de verkoper om verdere uitvoering van de verbintenissen op te schorten.

6. Alle overeenkomsten met de verkoper/dienstverlener worden beheerst door het Belgisch recht.  Ingeval van geschillen met betrekking tot een overeenkomst met de verkoper/dienstverlener of de facturen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent en in het bijzonder het Vredegerecht van het kanton Eeklo bevoegd om daarvan kennis te nemen.